آدرس موسسه

 

قزوین - کیلومتر 5 جاده قدیم تهران - بعد از پل پلی وینا - موسسه آموزش عالی پارسیان قزوین 

تلفن :02833292450 الی 1 و دورنگار: 02833292540

ایمیل موسسه : info@parsian.ac.ir