برگزاری اردوی آموزشی، سیاحتی اولیاء و دانشجویان جدید الورود