گروه مهندسی معماری

اسامی اعضای هیات علمی گروه  مهندسی معماری:

چارت رشته های تحصیلی گروه معماری :

کاردانی پیوسته معماری

کارشناسی ناپیوسته معماری