شماره های داخلی موسسه
ردیف نام واحد سازمانی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس
 1   دفتر ریاست (آقای حسن جوادی)   داخلی 12       
 2   معاونت دانشجویی و فرهنگی ( آقای مشیری )   داخلی 14       
 3   معاونت آموزشی ( آقای دکتر هادی حسینی )   داخلی 16       
 4   داخلی اعضای هیات علمی (آقایان)   داخلی 18 و 19       
 5   مدیر آموزش (خانم مهندس محبتی )   داخلی 20       
 6   مدیر گروه کامپیوتر ( خانم مهندس محبتی )   داخلی 20       
 7   کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی و آموزشی(آقای جوادی راد)   داخلی 21       
 8   کارگاه   داخلی 24       
 9   اداره انتظامات   داخلی 25       
 10   مدیر گروه عمران ومعماری ( آقای مهندس رحمانی )   داخلی 27       
 11   مدیر گروه مکانیک (آقای مهندس طاهری )   داخلی 29       
 12   اداره تحصیلات تکمیلی   داخلی 32       
 13   کارشناس اداره امور مالی (خانم عرب ها )   داخلی 33       
 14   مدیر پژوهش (خانم مهندس اصفهانی )   داخلی 34       
 15   مدیر گروه برق و الکترونیک ( خانم مهندس اصفهانی )   داخلی 34       
 16   کارشناسان آموزش   داخلی30 و 21