آلبوم تصاویر
ساختمان شماره 2 آموزشی
ساختمان شماره 2 آموزشی: عکس شماره 1 / 3
ساختمان شماره 2 آموزشی (تصویر 1)
700 * 468 (95 KB) 
ساختمان شماره 2 آموزشی
ساختمان شماره 2 آموزشی: عکس شماره 2 / 3
ساختمان شماره 2 آموزشی (تصویر 2)
700 * 468 (100 KB) 
ساختمان شماره 2 آموزشی
ساختمان شماره 2 آموزشی: عکس شماره 3 / 3
ساختمان شماره 2 آموزشی (تصویر 3
700 * 468 (73 KB) 
1